Ustawa o broni i amunicji.

USTAWA

z dnia 5 stycznia 2011 r.

o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym1)

    Art. 1. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W rozumieniu ustawy amunicją są naboje przeznaczone do strzelania z broni palnej.";

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Istotnymi częściami broni palnej i pneumatycznej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.";

Cały  tekst ustawy. 

 http://www.nettax.pl/dzienniki/du/2011/38/poz.195.htm